Stránka :

1

Rozvaha
Sdražení lesů Sedmihoří

5

z
68780061
IČ:
Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

44 475,87

0,00

44 475,87

11 687,57

6.

471

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

469

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

466

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

465

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

464

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

462

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

053

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

043

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

069

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

068

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

067

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

063

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

062

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

061

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

036

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

052

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

042

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

029

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

028

181 930,00

181 930,00

0,00

0,00

5.

025

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

022

91 876,00

90 433,00

1 443,00

3 018,00

3.

021

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

032

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

031

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

273 806,00

272 363,00

1 443,00

3 018,00

9.

035

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

051

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

041

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

019

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

018

74 312,00

74 312,00

0,00

0,00

4.

015

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

014

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

013

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

012

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

74 312,00

74 312,00

0,00

0,00

348 118,00

346 675,00

1 443,00

3 018,00

392 593,87

346 675,00

45 918,87

14 705,57

Název položky

1

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sdražení lesů Sedmihoří

BĚŽNÉ

MINULÉ

Název:
Sídlo:
StraréSedlo 60, 348 04 Bor
Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ:
DSO
68780061
Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

4

2

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

Okamžik sestavení:
18.05.2017 10:01:52

Číslo

položky

SU

B.
Oběžná aktiva
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky z ručení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Termínované vklady dlouhodobé
Dlouhodobé půjčky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pěstitelské celky trvalých porostů
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí
Stavby
Kulturní předměty
Pozemky
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Povolenky na emise a preferenční limity
Ocenitelná práva
Software
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý nehmotný majetek
A.
Stálá aktiva
AKTIVA
CELKEM