Obecní úřad Prostiboř
Prostiboř 37
349 01   Stříbro

telefon: 374 788 870
fax: 374 788 870

ouprostibor@c-box.cz
www.obecprostibor.cz

Úřední hodiny:
úterý 13.oo - 17.oo hodin

rss  | mapa serveru  | 
Obecně závazná vyhláška Obce Prostiboř č.1/2006

Obecně závazná vyhláška obce Prostiboř č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Prostiboř schvaluje dne 31.1.2006 podle ustanovení §14 odst.2,č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1
Správu poplatku vykonává obecní úřad v Prostiboři  /dále jen „správce poplatku“/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl.2
Poplatník: Poplatek platí:
a/ Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

b/ Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl.3
Sazba poplatku

1/Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2, písm. a/ a b/ této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
a/ z částky 250,- Kč na kalendářní rok a
b/ z částky 250,- Kč na kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu.
Rozúčtování nákladů na poplatníka:
Skutečné náklady činily 81520,-Kč. Počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci a počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu je 172. Skutečné náklady na jednoho poplatníka činily: 81520 : 172 =474 Kč

2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4 Osvobození.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a/ Fyzické osoby, jejichž místem trvalého pobytu je ohlašovna obecního úřadu.
b/ Poplatníci, kteří po celý zpoplatňovaný rok pobývají mimo území obce nebo nelze zjistit pobyt. 

Čl. 5 Splatnost
 1/ Poplatek pro poplatníka podle Čl.2 písm. a/této vyhlášky je splatný nejpozději do 30.04.daného roku
 2/ Pokud nastane u poplatníka podle Čl. 2 písm. a/ platební neschopnost, požádá správce poplatku o splátkový kalendář.
3/ Poplatek pro poplatníka podle Čl.2 písm. b/ této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.07.2006. 

Čl. 7 Ohlašovací povinnost
1
/ Poplatník podle čl.2 písm. a/této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy tato změna nastala. 2/ Poplatník podle Čl.2 písm b/.této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik z jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

Čl. 8
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost ,vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Čl. 9
1/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2/ Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č. 1/2005 se zrušuje.

Čl. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 01.01.2006

Starosta obce Jan Polčák:

Místostarosta obce Karel Kotschy: